خطبه های دشمن شکن


حضرت آیت الله جباری

امروزرسالت انبیاء الهی در تمام مراحل و شرایط، عدالت اجتماعی بوده است و باید مراقب باشیم که با درگیر شدن در زندگی مادی خود از مسائل مهم معنوی و عدالت دور نشویم.باید مراقب باشیم که کار را برای خدا و رضای باریتعالی انجام دهیم و عبادت را نیز برای خدا و بی ریا و تقلب و بدون عادت انجام دهیم چرا که عبادتی که از روی عادت باشد ثمره مناسبی نخواهد  داشت .قرآن می خواهد کیفیت و چگونگی زندگی ما را نشانه رود تا در جریان این کیفیت سازی زندگی به خدا و اولیاء نزدیک تر شده و تقوای الهی پیشه کنیم و سعادتمند شویم.

مطالب پیشنهادی :

ارسال نظر


1 + 9 =