برچسب گذاشته شده با : "سالن شهید هاشمی نژاد"

خطبه های دشمن شکن ۱۵ آذر ۹۲

خطبه های دشمن شکن ۱۵ آذر ۹۲

آمریکا برای ملت ما مورد اعتماد نبوده و در هر جای که فرصتی را پیدا بکند ضربه خود را به ملت ایران وارد می کند. همه ی مسئولین شهرستان ، استان و کشوری از بگو مگو های سیاسی پرهیز کرده و وحدت را حفظ کنند تا دشمن نسبت به وضعیت کشور امیدوار نشود.