برچسب گذاشته شده با : "فراخوان طرح پوستر و جایگاه اولین سالگرد آیت الله جباری"